Företag duckar för arbetsmiljön i bilen

Arbetsmiljö i bil

Foto: 123rf

Arbetsmiljön i bilen ska tas på lika stort allvar som den på kontoret. Men så är inte fallet. Det visar ett större granskningsprojekt av Arbetsmiljöverket. Drygt 80 procent av de besökta företagen har krävts på bättring.

Än finns det inte något eget regelverk för hur arbetsmiljön för tjänstebilsförare ska vara. Men det hindrar inte att arbetsgivaren kan få krav på sig. Det är nämligen samma krav på arbetsmiljön i bilen, som på kontoret. I det ingår att arbetsgivaren ansvarar för att arbetstiden i bilen inte innebär risker för ohälsa eller olycksfall, och om det gör det ska riskerna kartläggas och förebyggas.

Och att det är samma krav på arbetsmiljön i bilen, är egentligen inte så konstigt. Inte om man känner till hur stor del av arbetsolycksstatistiken som utgörs av just trafikolyckor. Arbetsmiljöverket uppskattar att en hel femtedel av alla dödliga arbetsolyckor är just trafikolyckor.

– Rent generellt ser vi att det är framförallt inom tjänstesektorn som bilkörning utgör den absolut största olycksfallsrisken, säger Pernilla Pehrson Niia som är regionchef på Arbetsmiljöverket.

Hon jobbar med ett flerårigt projekt där arbetsgivares trafiksäkerhet och arbetsmiljö granskas. Drygt 700 företag med tjänstebilar har granskats inom projektet de senaste två åren.

Hela 80 procent av företagen har efter inspektion fått krav om att bättra sig. Enligt Pernilla Pehrson Niia är några av de vanligaste bristerna följande:

Bristande trafiksäkerhetskunskaper: Arbetstagarna brister i kunskap om de risker som bilkörande i tjänsten innebär och hur man agerar på säkraste sätt i körning och trafiksituationer. Kunskaperna som arbetstagarna ska kunna inkluderar:

 • Hur människan fungerar i trafiken

 • Körning i halka och andra besvärliga vädersituationer

 • Vikten av att använda bilbälten och att vara alkohol- och drogfri

 • Hastighetens inverkan på personskador vid en kollision

 • Stressen och trötthetens inverkan på trafiksäkerheten

 • Bilens egenskaper, säkerhet och utrustning samt lastsäkring

Trafiksäkerhetsinstruktioner: Avsaknad av tydliga instruktioner i verksamheten som tydliggör hur fordon i tjänsten ska framföras på ett säkert sätt.

Policy: Arbetsgivaren saknar trafiksäkerhetspolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Policyn ska bland annat precisera krav på anställda och fordonen som används. Några exempel på vanliga krav att ha i en policy är:

 • De anställda ska genomgå extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten vid den årliga hälsokontrollen

 • De anställda ska vara pigga och utvilade när de kör i tjänsten

 • Bilarna ska ha bältespåminnare med högt varningsljud

 • En tjänstevikt på 1 000 till 1 800 kilo

 • Luftkonditionering

Pernilla Pehrson Niia på Arbetsmiljöverket tror att anledningen till att så pass stor andel av de granskade företagen får bättringskrav, helt enkelt är okunskap.

– Vi tror att många arbetsgivare inte tänker på att trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga som berör dem. Det räcker inte bara med ett körkort för att det ska vara en bra arbetsmiljö när man är ute i trafiken. Viktigt att personalen har kunskaper om hur t.ex. stress och trötthet påverkar en som förare, säger hon.

author image

Josephine Bergenmar

Kontakta mig
logo nyteknik